Saturday, November 10, 2012

Obama's Weekly Address Nov. 10

Obama gives a weekly address every Saturday: