Wednesday, November 23, 2011

Obama Pardons Turkey Nov. 23 Video

Full video: