Saturday, November 03, 2012

Obama Speaks on FEMA Efforts Nov. 3